محصولات ویژه

با برگینو همکار شوید.

برگینو برآن دارد تا با همکاری با شما فعالان محترم صنعت مبلمان و دکوراسیون برای عرضه محصولت باکیفت داخلی بکوشد. لذا با انجام فعالیتی گروهی و با تاکید بر استعدادهای موجود در داخل کشور با ساماندهی محصولت کارگاهی و صنایع دستی و هنری و در آخر با ارایه مطلوب آن سعی در رقابت با محصولت خارجی دارد.

فرم درخواست همکاری

همکاران